Διοικητικό Συμβούλιο
Ιδιότητα Οναματεπώνυμο
Πρόεδρος Λουκάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Υγειονομάκης Ιωάννης
Λιμεναρχης Παττακός Κωνσταντίνος
Μέλος Κουταντος Ελευθέριος
Μέλος Φανουράκη Ευαγγελία
Μέλος Ρουκουνάκη Μαρία
Μέλος Οικονομάκης Ιωάννης
Αναπληρωματικό Μέλος Μαύρη Αντώνιο
Αναπληρωματικό Μέλος Πετσαλάκης Μιχ
Αναπληρωματικό Μέλος Καρνιαδάκη Δέσποινα
Αναπληρωματικό Μέλος Χριστοφάκη Εμμ
Αναπληρωματικό Μέλος Βαρδά Μαρία
Αναπληρωματικό Μέλος Κουτουλάκης Μανώλης