Παροχές & Υπηρεσίες
  • 200 θέσεις ελλιμενισμού
  • Πυροσβεστικό Δίκτυο
  • Free WiFi
  • Eγκαταστάσεις ύδρευσης στις προβλήτες
  • Διαχείριση Αποβλήτων
  • 24/7 Παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος